top of page

นักวิเคราะห์โครงการ

สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. ขอนแก่น

Job Type

สมัครเลย

About the Role

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ไม่จำกัดสาขา)
มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก
สรุปการเจรจาหรือการประชุมที่ซับซ้อนเป็นรายงานที่เหมาะสมได้
สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้
สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น
มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Excel, Word, Powerpoint)
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

RequirementsAbout the Company

สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. ภายใต้การดูแลของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

bottom of page