top of page

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการด้านเทคโนโลยีควอนตัม และการเงิน

สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. ขอนแก่น

Job Type

สมัครเลย

About the Role

เงินเดือน 15,000-20,000

Requirements

1. รับผิดชอบการประสานงานด้านการจัดเตรียม ตรวจสอบ รวบรวมและเรียบเรียงเอกสารเค้าโครงการวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบหลัก คือ โครงการด้านเทคโนโลยีควอนตัม (Quantum)

2. รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเค้าโครงการวิจัยของโครงการ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการขอทุนสนับสนุน การวิจัยโครงการ Quantum

3. รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในการรองรับผู้ติดต่อ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมการประชุม

4. ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร

5. บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน

6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 

7. ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงิน

8. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี

9. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

10. ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


About the Company

สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. ภายใต้การดูแลของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

bottom of page