top of page

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และธุรการ

สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. ขอนแก่น

Job Type

สมัครเลย

About the Role

เงินเดือน 20,000

Requirements


  1. รับผิดชอบการประสานงานด้านการจัดเตรียม ตรวจสอบ รวบรวมและเรียบเรียงเอกสารเค้า โครงการวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบหลัก คือ โครงการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม (Humanities, Social Sciences and Arts) 

  2. รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเค้าโครงการวิจัยของโครงการ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการขอทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการต่างๆในระบบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานผู้สนับสนุนทุนการวิจัยและผู้วิจัยสำเร็จลุล่วงตามกำหนดการแผนการดำเนินงานวิจัย

  3. รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินแผนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย นโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานผู้สนับสนุนทุนการวิจัยและผู้วิจัย

  4. รับผิดชอบในการจดบันทึก สรุป และตรวจสอบรายละเอียดการประชุม สัมนา และการหารือต่างๆ เพื่อรวบรวมจัดทำแผนรายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการและใช้ประกอบในการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานและร่างแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานวิจัยให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

  5. รับผิดชอบในการร่างและตรวจสอบกำหนดการประชุม สัมมนา และการหารือต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน

  6. รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ และโต้ตอบอีเมล์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม การตอบรับคำเชิญการเข้าร่วมการประชุม และการรับ-นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานโครงการ

  7. รับผิดชอบในการแปลและเรียบเรียงข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข่าวและสื่อที่เกี่ยวข้องในภาษาไทย-อังกฤษ-ไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลความคืบหน้าของโครงการ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานทั้งในรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ

  8. รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในการรองรับผู้ติดต่อ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมการประชุม 

  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

About the Company

สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. ภายใต้การดูแลของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

bottom of page