top of page

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงาน PMU-B Brainpower Congress 2023: Frontier Research to Future Industries by I conNEXT with U”

PMU-B Brainpower Congress 2023✨

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงาน PMU-B Brainpower Congress 2023: Frontier Research to Future Industries by I conNEXT with U”

ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนงานวิจัยขั้นแนวหน้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

(pointing right)กิจกรรมปาฐกถา หัวข้อเรื่อง “อนาคตและความท้าทายของการพัฒนาและยกระดับงานวิจัยขั้นแนวหน้าสู่เวทีระดับโลก”โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ด้านวิทยาศาสตร์ และประธานคณะกรรมการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

(pointing right)พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ภายใต้กรอบความร่วมมือ “การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ระหว่างระหว่าง บพค. ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

(pointing right)เวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ “Learning Ecosystem for Frontier Research to Future Industries”

วิทยากร :

• ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควอนตัม เทคโนโลยี

ฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

“Quantum Computing จาก Fundamentals สู่โอกาสสำหรับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม”

• ผศ. ดร.วิภู รุโจปการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

“ยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ใน

อนาคต Case Study: โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium:

TSC)”

• ผศ. ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“โอกาสของอุตสาหกรรมดิจิทัลมีเดียในอนาคต”

ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค.

(pointing right)รับชมการแสดงชุด “พลังแห่ง Film Academy เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง Soft power ด้าน Film โดย บพค.”

- การแสดง production ภาพยนตร์เรื่อง “นาค” และ เทศกาลหนังเมืองแคน

Kaen International Film Festival

- การบรรเลงเพลงประกอบการรำไทย

- การแสดงศิลปะท่าทาง “stuntman show”

- การแสดงวงดนตรีจากภาพยนตร์เรื่อง “สัปเหร่อ”

(pointing right)เปิดตัวแพลตฟอร์ม National Postdoctoral/Postgraduate Training System of Thailand ในการสร้างและพัฒนากำลังคนทักษะสูง

(pointing right)เวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ “การเพิ่มขีดความสามารถของ Soft Skill ขั้นสูงให้กับนักวิจัยทักษะสูงของ บพค. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการดำเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ”

วิทยากร :

• ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

•ดร.วิศิษฐ ทวีปรังษีพร ประธานกรรมการบริหารบริษัท SKAI MED (Thailand)

• ดร.รักษ์ชัย เร่งสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ฟรุตต้าไบโอเมต จำกัด

ดำเนินรายการ โดย คุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

บพค. พร้อมขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายงานวิจัยขั้นแนวหน้าและสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงให้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาประเทศร่วมกันกับนักวิจัยทุกท่าน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล...


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page