top of page

บพค.ประชุมให้นโยบาย เพื่อเพิ่มจำนวนและรวบรวมนักวิจัยทั่วประเทศให้เกิดการรวมในรูปแบบ SHA Consortium และหารือเพื่อวางแนวทางการก่อตั้ง Thailand Softpower Academy เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคน Softpower

บพค.ประชุมให้นโยบาย เพื่อเพิ่มจำนวนและรวบรวมนักวิจัยทั่วประเทศให้เกิดการรวมในรูปแบบ SHA Consortium และหารือเพื่อวางแนวทางการก่อตั้ง Thailand Softpower Academy เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคน Softpower สมรรถสูงให้ประเทศไทย และขยายผลสู่ One Family One Softpower

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วย อาจารย์จตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้าน SHA และปัญญาประดิษฐ์ AI/ Coding, รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานงานวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier Technology และนักวิเคราะห์ บพค.

ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและให้นโยบายและแนวทางการก่อตั้ง Thailand Softpower Academy ร่วมกับผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะรองคณบดีทุกฝ่ายในคณะและ ผอ.สำนักงานคณบดี

พร้อมทั้งยังมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เพื่อหารือแนวทางการผลักดันให้การผสมผสานระหว่าง ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ เข้าด้วยกันอย่างมีสุนทรียภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อศูนย์กลางในการพัฒนากำลังคน Softpower สมรรถนะสูงให้ประเทศไทย และขยายผลสู่ One Family One Softpower เพื่อสร้างความสุนทรีภาพทางอารมณ์และสติปัญญาให้กับครอบครัวได้ด้วย "ศิลปวิทยาการ" อย่างชาญฉลาดได้ทุกครอบครัวในอนาคต

และสามารถสร้างกลไกการพัฒนา Softpower ที่เป็นรากเหง้าของศิลปและวัฒนธรรมพื้นถิ่นของประเทศไทยที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ พร้อมสร้างรากฐานการพัฒนากำลังคนของของประเทศไทย ให้แข็งแกร่งเชิงระบบ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดรายได้ ที่มั่นคง อย่างยั่งยืน ให้กับประเทศไทย ต่อไป

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page