top of page

บพค. มุ่งสร้างคนทักษะสูงหนุน Deep Tech Startup เพิ่มขีดความสามารถสู่ระดับโลก

บพค. มุ่งสร้างคนทักษะสูงหนุน Deep Tech Startup เพิ่มขีดความสามารถสู่ระดับโลก

.

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. เข้าร่วมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนระบบนิเวศธุรกิจฐานวิจัยนวัตกรรมของประเทศไทย (Thailand Deep Tech Startup Ecosystem) และร่วมเวทีเสวนา ในหัวข้อ “Opportunities and Ecosystem of Thailand Deep Tech Landscape” ในงาน Chula Deep Tech Demo Day 2023 จัดโดย ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องเพลนารี ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวเปิดงาน

.

ทั้งนี้ เวทีเสวนาฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมปองฯ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) คุณวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล รองผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์วิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการใช้กลไกสนับสนุนและส่งเสริมให้ deep tech startup เติบโตและประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งกฎหมายที่รองรับธุรกิจ deep tech startup ตลอดจนความสำคัญของ deep tech startup ในประเทศไทย ที่ในปัจจุบัน การพัฒนาและส่งเสริม deep tech startup เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด และยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ระดับโลก โดยทุกภาคส่วนมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อน ทั้งระดับนโยบายของประเทศ การผลักดันของภาครัฐ และการสนับสนุนของภาคเอกชน

.

ด้าน บพค. ได้เล็งเห็นว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ deep tech startup คือ กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือการวิจัยกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากนักลงทุน การสร้างคนที่มีศักยภาพสูง (Talent) สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างเทคโนโลยี ที่สามารถทำให้ธุรกิจเจริญเติบโต รองรับสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ และ บพค. จะเป็นหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนากำลังคนศักยภาพสูง เพื่อนำองค์ความรู้ทางนวัตกรรมมาสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ซึ่งปัจจุบัน บพค. ได้สนุนการพัฒนากำลังคนทักษะสูงในส่วนของ National Postdoc/Postgrad Platform, STEM & Coding, Super AI Engineer ควบคู่กับงานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า (Frontier Technology) เช่น Quantum Technology, High Energy Physics, Plasma & Fusion Technology และ Space Technology เป็นต้น

.

นอกจากนี้ ภายในงาน บพค. ยังได้ร่วมออกบูธเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ บพค. สนับสนุนภายใต้แผนงานการพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับสาธารณชน โดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ ดร.เจิมพิภัช เจริญปัญญาศักดิ์ เป็นผลผลิตที่เกิดจากการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรม นักวิจัย และ Startup ผ่านโครงการ Super AI Engineer ที่ได้รับการบ่มเพาะอย่างเข้มข้น ได้สร้างผลงาน “VR for occupational therapy” ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพ การรักษาทางด้านการแพทย์ สามารถต่อยอดนำไปสู่การรักษาแบบจำเพาะบุคคล (Personalized Medicine)

.

อย่างไรก็ตามการสร้างและพัฒนากำลังคนเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญมาก ซึ่งการลงทุนเพื่อสร้างคนทักษะสูง จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคม Startup ให้สามารถเจริญเติบโตและมีศักยภาพสูงในการเสริมสร้างขีดความความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับอาเซียน และในระดับโลก ต่อไป

.

.

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page