top of page

บพค. ลงพื้นที่ติดตามโครงการรูปแบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ แบบสมาร์ทสำหรับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสภาพ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 น. -12:00 น. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้าน Frontier Research บพค. และคุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้าน SHA และ AI รวมทั้งนักวิเคราะห์ บพค. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการรูปแบบและนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ทสำหรับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล โดย ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข และนักวิจัยในโครงการให้การต้อนรับ


โครงการรูปแบบและนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ทสำหรับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล โครงการได้ดำเนินงานอีกทั้งมีการรายงานความก้าวหน้า 18 เดือน ซึ่งเป็นการรายงานต่อจากการนำเสนอก่อนหน้า 12 เดือน โดยมีนักวิจัยทั้งหมด 44 คน ทั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและต่างมหาวิทยาลัย มีผลงานที่มากมายเป็นที่ประจักษ์ สำหรับแผนงานวิจัยนี้ มีระยะเวลา 3 ปี โดยมีโครงการย่อย 5 โครงการ เดิมได้รับเงินโครงการจากกระทรวงศึกษาธิการ จากงบกลางปี เริ่มทำโครงการปี 2560 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 205 แห่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนรูปแบบสมัยใหม่ โดยได้ศึกษารูปแบบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลคะแนนสอบของนักเรียนจากการทดสอบในรายวิชา 3 รายวิชาหลักๆ ที่มีปัญหาเกิดขึ้น ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผลคะแนนสอบของแต่ละรายวิชาที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นมุ่งเน้นเปลี่ยน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ศึกษาและแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนวิธีการสอนของครู ด้านที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนที่อยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 13-15 ปี และด้านที่ 3 ศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป โดยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นหลักในชีวิตประจำวัน โดยการเปลี่ยนและสร้าง application ทางการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก บพค. เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้นักเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารทั้งครูและนักเรียน ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งใช้ในการประเมินผลคะแนนของนักเรียนด้วย


สุดท้าย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ


บพค. กล่าวเสนอแนะการควบรวมหรือการสร้างความร่วมมือในแต่ละโครงการและสร้างกลไกการรับผิดชอบแต่ละสัดส่วนภายใต้โครงการร่วม และนำไปพัฒนาต่อยอดในการผนวกองค์ความรู้ไปสู่รายวิชาเพิ่มเติมหรือรายวิชาเลือกเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


แท็ก:

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page