top of page

บพค. เยี่ยมชม บริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด หารือแนวทางสร้างกำลังคนทักษะสูงรองรับอุตสาหกรรม และการพัฒนางานวิจัยล้ำยุค

บพค. เยี่ยมชม บริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด หารือแนวทางสร้างกำลังคนทักษะสูงรองรับอุตสาหกรรม และการพัฒนางานวิจัยล้ำยุค

.เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยามหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher) ที่ได้รับทุน และนักวิเคราะห์ บพค. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด ซึ่งร่วมดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการการพัฒนากลไกการสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง ประจำปี 2565 โดยมี คุณรักชัย เร่งสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด พร้อมด้วยทีมวิจัยของบริษัท ได้ให้การต้อนรับคณะวิจัย

.

ภาพรวมการดำเนินงานของ บริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด เป็นสตาร์ทอัพด้านไบโอเทคเทคโนโลยีของประเทศไทย มีจุดเด่นในการทำงานร่วมกับตลาดต่างประเทศ และมีแพลตฟอร์มในการระดมทุนจากต่างประเทศ ซึ่งมีธุรกิจหลักคือการผลิตน้ำผลไม้ และได้ขยายธุรกิจชีวภาพเพิ่มขึ้น 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย พลาสติกชีวภาพ เครื่องสำอาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างมาก โดยธุรกิจพลาสติกชีวภาพสามารถผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PHA เพื่อใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่ย่อยสลายได้เองในอุณหภูมิปกติ สภาพแวดล้อมธรรมชาติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของประเทศที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐาน และกระบวนการผลิต และเตาปฏิกรณ์ชีวภาพ หรือ Bioreactor เพื่อ รองรับอุตสาหกรรมยา-วัคซีน

.

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ คณะวิจัย และ บพค. ได้หารือแนวทางการพัฒนากำลังคนและงานวิจัยร่วมกัน โดยบริษัทฯ มีความต้องการกำลังคนทักษะสูง (Postdoctoral/Postgraduate) เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยทักษะสำคัญของบุคลากรที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการคือการรู้ลึกและรู้กว้าง สามารถบูรณาการความรู้หลากหลายสาขาเพื่อให้งานสำเร็จได้

.

#งานวิจัยขั้นแนวหน้า #Nationalplatform

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page