top of page

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

gggggg.png

Template และเอกสารประกอบสำหรับจัดทำรายงานความก้าวหน้าแยกรายโปรแกรม

โปรแกรมที่ 1 แผนงานการใช้ประโยชน์ผู้มีศักยภาพสูง

โปรแกรมที่ 1 แผนงานระบบส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ไปปฏิบัติงานในภาคการผลิตบริการ สังคมและชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

โปรแกรมที่ 1 แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WiL)

โปรแกรมที่ 3 แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Re-skill/ Up-skill) (GENNX)

โปรแกรมที่ 3 แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Re-skill/ Up-skill)

เอกสารประกอบการปิดโครงการ

ไฟล์รูปภาพสำหรับใช้ทำสื่อหรือเอกสารเผยแพร่

ไฟล์รูปภาพโลโก้ คลัสเตอร์ บพค.

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คลัสเตอร์ บพค.

PMU-B CI

bottom of page