top of page

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และสื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. ขอนแก่น

Job Type

สมัครเลย

About the Role

เงินเดือน 15,000-20,000

Requirements


  1. ผิดชอบการประสานงานด้านการจัดเตรียม ตรวจสอบ รวบรวมและเรียบเรียงเอกสารเค้าโครงการวิจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบหลัก คือ โครงการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

  2. รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารทั้งนักวิจัยในโครงการ AI หรือโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ บพค. 

  3. รับผิดชอบดูแลกิจกรรมการสื่อสารขององค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

  4. รับผิดชอบในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และเขียนข่าวสรุปการประชุมหรือกิจกรรมที่ทางคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. ได้ทำการเข้าร่วมหรือจัดขึ้น

  5. รับผิดชอบงานเอกสารที่สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ทางองค์กรมอบหมาย

  6. รับผิดชอบในการจดบันทึก สรุป และตรวจสอบรายละเอียดการประชุม สัมนา และการหารือต่างๆ เพื่อรวบรวมจัดทำแผนรายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ AI หรือโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ บพค. และใช้ประกอบในการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานและร่างแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานวิจัยให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

  7. รับผิดชอบในการนัดหมายและแจ้งกำหนดการของการประชุมระหว่างนักวิจัยในโครงการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

About the Company

สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. ภายใต้การดูแลของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

bottom of page