top of page

ประชุมหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือ ในการวางแนวทางการผลิตและพัฒนาครู ร่วมกับ สอวช. คุรุสภา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น

ประชุมหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือ ในการวางแนวทางการผลิตและพัฒนาครู ร่วมกับ สอวช. คุรุสภา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) บพค.

นางสาวจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. และประธานคณะประสานงานงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ (SHA) และปัญญาประดิษฐ์ (AI/Coding)

.

 ร่วม ประชุมหารือ เพื่อเข้าร่วมงานประชุมหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือ ในการวางแนวทางการผลิตและพัฒนาครู ด้วยสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดําเนินการร่วมออกแบบและจัดทํา(ร่าง) ข้อเสนอหลักสูตร HE Sandbox เพื่อการผลิตบัณฑิตครูรูปแบบใหม่ และจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้การผลักดันโดยคุรุสภา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อพัฒนาโรงเรียนภายใต้ การดูแลของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิชาการให้กับเครือข่าย การศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมี

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดร.อรพรรณ เวียนชัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์

ศ.ดร.สุมารี ชัยเจริญ ที่ปรึกษาณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.จารุณี ชามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

รศ.ดร.พรสรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ

อาจารย์ ดร.ภัทรพร ผลดี ผู้ช่วยคณบตีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและความเป็นสากล

อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า อาจารย์โรงเรียนสาธิตมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการร่วมประชุมครั้งนี้

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page