top of page

บพค. ร่วมผลักดันงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้าน BCG พร้อมสร้างเครือข่าย มุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่ Medical Hub

อัปเดตเมื่อ 14 มี.ค. 2566

บพค. เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเรื่อง “BCG Frontier Research Forum: Sharing Visions for the Future of Personalized Medicine” ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเรื่อง “BCG Frontier Research Forum: Sharing Visions for the Future of Personalized Medicine” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะผู้ประสานงานคลัสเตอร์การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า BCG ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยการประชุมนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยด้าน Personalized medicine และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สมาคมต่างๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยและพัฒนาความรู้จากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพ รวมถึงพัฒนากำลังคนที่จะช่วยขับเคลื่อน personalized medicine ของประเทศไทย

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ได้กล่าวเปิดงานพร้อมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม โดย บพค. มุ่งขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นMedical hub ผ่านการผลักดันงานวิจัยขั้นแนวหน้าตามยุทธศาสตร์ BCG ในด้าน Personalized medicine เพื่อตอบโจทย์ทางด้านสาธารณสุขของประเทศ และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ด้านการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นประเด็นท้าทาย ที่จะต่อยอดสู่ health technology economy ต่อไป . การประชุมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษเพื่อให้ข้อมูล แนวคิดและมุมมองในด้านการพัฒนา Personalized Medicine ของประเทศไทย โดยมีตัวแทน stakeholder 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.นรา เดชะรินทร์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บี. กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด บรรยายในหัวข้อ “The future of personalized medicine and the role of the private sector –a pharmaceutical industry perspective”

2. ผศ. ดร.ประพัฒน์ สุริยผล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “Big Data and Digital Health towards Personalized Medicine”

3. ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “Driving Discoveries into Innovation: Lessons learned from the Scientist-Enterpreneur”

นอกจากนี้ ยังมี Workshop ร่วมกับ stakeholder ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. Bioinformatics/Genomic medicine 2. Novel therapy (ATMP, Drug) 3. Biomarker-Microbiome-Nutrigenomic-Digital Health เพื่อระดมความคิดในการพัฒนา Personalized Medicine ของประเทศไทย และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายงานวิจัยทางด้านนี้ต่อไป . #บพค #PMUB #BCGFrontierResearch #BCG #PersonalizedMedicine

ดู 62 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page