top of page

เยี่ยมชมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (CISMaP) คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

เยี่ยมชมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (CISMaP) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หัวหน้าโครงการ รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง)

.

ทางด้านกลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบ ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบ ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) พร้อมนักวิเคราะห์ บพค. ได้ทำการติดตามการดำเนินงานของโครงการภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page