top of page

การประชุมระดมสมองและสร้างเครือข่าย SHA Consortium (Creative Content Consortium)

อัปเดตเมื่อ 2 ธ.ค. 2565

บพค. และ สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ MOU การขับเคลื่อนนวัตกรรมและกำลังคนเพื่อสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ได้ร่วมกันจัดการประชุมระดมสมองและสร้างเครือข่าย SHA Consortium (Creative Content Consortium) เพื่อร่วมมือกันพัฒนา Soft Power ของประเทศไทยมีการพัฒนาเชิงกลไกอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานหลักพันธมิตรเข้าร่วม ดังนี้


SHA

 • สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นำโดย ดร.ธิดารัตน์ โกมลวานิช ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย, ดร.ดวงรัตน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย, ดร.มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย และคุณณัฐฐินันท์ ละลอกแก้ว นักพัฒนานโยบาย

 • บพค. และสำนักงานคณประสานงานคลัสเตอร์ บพค. นำโดย ผศ.ดร. วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค., รองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์การพัฒนาการวิจัยขั้นแนวหน้าและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออนาคต (Frontier Technology) คุณจตุภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Frontier SHA/AI) ,คุณพรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์, คุณพิชญุตม์ บงกชพรรณราย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส บพค. และคณะ

 • กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำโดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ,คุณสุธาทิพ ลาภสมทบ หัวหน้างานบริหารโครงการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะ

 • คุณประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 • สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นำโดย คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อํานวยการสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะ

 • คุณวัสยศ งามขำ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และคณะ

 • คุณชนิดา จันทเลิศลักษณ์ อุปนาย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และคณะ

 • คุณชาย ปถะคามินทร์ ผู้อำนวยการบริหาร สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และคณะ

 • คุณอัญชนก แข็งแรง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และคณะ

 • คุณธวานันทภัทร ตั๋นไชยวงค์ และคุณนิรมล ประสารสุข สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 • คุณสิริญญา ใจสมัคร สมาพันธสมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) นำโดย คุณศิริอร หริ่มปราณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ,คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์, คุณกฤษณา เทวกุล และคณะ


ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานพันธมิตรตั้งเป้าหมายร่วมกัน เพื่อช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการร่วมดำเนินโครงการระหว่างหน่วยงาน เพื่อช่วยกันพัฒนา Sofepower และ Creative Economy ของไทย ให้ก้าวสู่การยอมรับระดับโลก เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยให้ยั่งยืนในระยะยาวร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไป


ดู 50 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Коментарі

Оцінка: 0 з 5 зірок.
Ще немає оцінок

Додайте оцінку
bottom of page