top of page

โครงการรูปแบบและนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ทสำหรับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล

เยี่ยมชม โครงการรูปแบบและนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ทสำหรับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล (โครงการวิจัยงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund: SF) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับงบประมาณจาก บพค. ปีงบประมาณ 2564) ณ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 5ห้อง 1507 มหาวิทยาลัยขอนแก่นหัวหน้าโครงการ: ศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

ทางด้านกลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบ ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบ ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) พร้อมนักวิเคราะห์ บพค. ได้ทำการติดตามการดำเนินงานของโครงการภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page