top of page

บพค. นำเสนอหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยของ บพค. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นบพค. ได้เดินทางไปบรรยายและนำเสนอหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยของ บพค. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ และนักวิจัย ให้การต้อนรับ


.

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของความเชื่อมโยงด้านเภสัชวิทยา ซึ่งถือเป็นแกนหลักของสาธารณสุข ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เป็นสถาบันการศึกษาที่รองรับความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการผลักดันให้มีเภสัชชุมชน ที่จะส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนในเชิงเวชศาสตร์ชุมชนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการผลักดันสู่การเป็น Medical Hub ศูนย์การรักษาสมุนไพรโดยเฉพาะในระดับอาเซียน

.

ต่อมา คณะ บพค. ยังได้รับฟังการนำเสนอโจทย์วิจัย โดยนักวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเรื่อง “Traditional medicine meets Artificial Intelligence” ที่มีการประยุกต์นำ AI เข้ามาช่วยในด้านของ Data และจัดเรียงข้อมูลเป็นเซ็ตอัลกอรึทึม ประกอบด้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพืช ชื่อสาระสำคัญ โครงสร้างสารออกฤทธิ์ และฤทธิ์ทางเภสัชวิยา โดยนำ AI เข้ามา cut across เชื่อมโยงกับด้านเภสัชวิทยาให้สามารถขับเคลื่อนแบบก้าวกระโดดในอนาคตต่อไปแท็ก:

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentarer

Gitt 0 av 5 stjerner.
Ingen vurderinger ennå

Legg til en vurdering
bottom of page