top of page

บพค. เดินทางพบประชาคมวิจัย แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนทุน ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์ และคุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. และคณะ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม ให้การต้อนรับ


โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “นโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ บพค.” โดยนำเสนอบทบาทของ บพค. การสนับสนุนทุนวิจัย การขับเคลื่อนงานวิจัยขั้นแนวหน้า และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยในรูปแบบ Consortium โดยทาง บพค. ได้สนับสนุนทุนวิจัยที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ปี 2566-2570 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ให้เป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน ทั้งนี้ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้ในการต่อยอดและพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศต่อไปแท็ก:

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page