top of page

การเยี่ยมชมศูนย์ฟีโนมนานาชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเยี่ยมชมศูนย์ฟีโนมนานาชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. จุฑารพ เพชระบูรณิน)

.

ทางด้านกลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบ ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบ ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) พร้อมนักวิเคราะห์ บพค. ได้ทำการติดตามการดำเนินงานของโครงการภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 #บพค #สกสว #pmubดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page