top of page

บพค. ผนึก โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จัดงาน CODING ERA Next Wave of Thailand's Education

บพค. ผนึก โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) และเครือข่ายนักวิจัย จัดงาน "CODING ERA Next Wave of Thailand's Education" ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย พร้อมวางแพลตฟอร์มโค้ดดิ้งเกม" CodeCombat" สร้างทักษะบุคลากรโค้ดดิ้งแห่งอนาคต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับพันธมิตร บริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จำกัด พร้อมผู้สนับสนุน บริษัท เทอมาเทค เทคโนโลยี ไทยแลนด์, มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด และเครือข่ายนักวิจัยทั่วประเทศไทย จัดงาน "CODING ERA" Next Wave of Thailand's Education ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 17-18 มี.ค. 2566 นี้ มหกรรมการเรียนรู้ด้าน Coding และโซลูชั่นครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อการเรียนรู้แบบ Coding Edutainment จากแพลตฟอร์มเว็บเบสโค้ดดิ้งเกม "CodeComba" ส่งเสริมเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ Coding พร้อมผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะ Coding สร้างบุคลากรตรงตาม ความต้องการตลาดแรงงานแห่งอนาคต

โดยในงานวันนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การพัฒนากำลังคนด้านโค้ดดิ้งและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย" พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และคุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน

สำหรับงาน "CODING ERA" Next Wave of Thailand's Education ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย ที่จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2586 นี้ เป็นมหกรรมครั้งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ด้าน Coding รวมถึงมีการแสดงผลงานการวิจัยด้าน Coding AI และวิทยาการหุ่นยนต์ รวมทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการประชุมวิชาการที่รวบรวมผู้มีทักษะ Coding ขั้นสูงและกลุ่มนักวิจัยทั่วประเทศ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และผู้ที่สนใจในการบ่มเพาะทักษะและสมรรถนะด้าน Coding ให้สามารถนำไปใช้ ต่อยอดได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ เวทีปาฐกถาพิเศษ กิจกรรม และเวที Showcase สร้างสรรค์ความรู้ที่มีคุณภาพมากมายตลอด 2 วันเต็ม

ผู้ที่สนใจสามารถมาสัมผัสกับโซลูชั่นใหม่แห่งอนาคตการศึกษา ในงาน "CODING ERA" Next Wave of Thailand's Education ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page