top of page

การประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทย PMUB

การประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทย ภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบคอนซอร์เตียม เพื่อสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. รองศาสตราจารย์รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้าน Frontier Research บพค. คุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้าน SHA และ AI พร้อมทั้งนักวิเคราะห์ บพค. และคณะประสานงาน บพค. คลัสเตอร์ ได้จัดงานประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทย ภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบคอนซอร์เตียม เพื่อสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ณ ห้องประชุมแมนดารินบี โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร - การประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทย ภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบคอนซอร์เตียม เพื่อสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม ผ่านการหารือ และการระดมความคิดเห็นจากนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมที่มีศักยภาพสูงจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ - โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มภาคเอกชน และกลุ่มนักวิจัยจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง บรรยายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางของการพัฒนากำลังคน และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม ของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่สากล” นอกจากนี้ ยังมีการสรุปภาพภาพรวมโครงการวิจัย “การสร้างและเสริมแกร่งระบบนิเวศแบบบูรณาการสำหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีควอนตัมระดับประเทศ” ซี่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพค. นำเสนอโดย รศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อแสดงถึงภาพรวมและความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านควอนตัมทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมเชื่อมโยงไปถึงการสร้างเป็นระบบนิเวศทางด้านควอนตัมของประเทศ - นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษา ร่วมเสวนาโต๊ะกลม นำโดย ดร.วิศิษฐ ทวีปรังษีพร อนุกรรมการเทคนิคด้านการวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ บพค. รศ. ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณกิตติศักดิ์ กวีกิจมณี Quantum Technology Foundation (Thailand) และ คุณสุรวีร์ ลีฬหรัตนรักษ์ CEO บริษัท อีคิว เทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ในหัวข้อ “โอกาสและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกับบริบทห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมควอนตัมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมให้กับประเทศไทย” เพื่อเปิดมุมมองจากภาคเอกชนและมุมมองจากภาคการศึกษา ที่จะสามารถสร้างโอกาส และจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีควอนให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมร่วมระดมสมองจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณะนักวิจัย ให้ความคิดเห็นร่วมกันใน 3 ประเด็นหลัก 1.) การใช้แนวทางจากสมุดปกขาว Quantum Technology Frontier Research เพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทย 2.) การใช้ประโยชน์ระบบนิเวศทางด้านควอนตัมของไทย ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมไทยและอุตสาหกรรมต่างประเทศ และ 3.) การบริหารจัดการ National Quantum Consortium โดยเป็นการระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมและการพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสูงให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบคอนซอร์เตียมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบโจทย์ความต้องการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมของไทย


ดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page